Hướng dẫn xử lý khoản chi phí hoa hồng cho nhà phân phối trong mạng lưới bán hàng đa cấp

Công văn số: 5944/TCT-PC
V/v xử lý đối với khoản chi phí hoa hồng cho nhà phân phối trong mạng lưới bán hàng đa cấp

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Bảo Lan Thiên Sư

Trả lời công văn số 12/CV-BLTS ngày 16/12/2014 của Công ty TNHH Thương mại Bảo Lan Thiên Sư về việc đề nghị được xóa khoản nợ thuế phát sinh do vướng mắc về văn bản hướng dẫn để doanh nghiệp đủ điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.21, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“2. Những khoản chi phí sau đây không tính vào chi phí hợp lý:

2.21.

– Chi phí quảng cáo, khuyến mại,

– Chi phí giao dịch, đối ngoại (không bao gồm:

+ chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vấn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin;

+ chi phí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường;

+ chi phí thuê tư vấn thực hiện công việc nghiên cứu, phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường;

+ chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm;

+ chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phẩm;

+ chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm;

+ chi phí vận chuyển sản phẩm trưng bày, giới thiệu);

– Chi tiếp tân, khánh tiết, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị;

– Chi phí hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí,

– Chi phí chiết khấu thanh toán (kể cả chi bằng tiền cho đại lý và người mua hàng hóa, dịch vụ với khối lượng lớn);

– Chi báo biếu, báo tặng của các cơ quan báo chí và

– các loại chi phí khác phần vượt quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý.

Đối với hoạt động kinh doanh thương mại chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn của hàng hóa bán ra.”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với khoản chi phí hoa hồng trả cho các nhà phân phối năm 2008 (kể cả trường hợp khoản chi phí này được xác định là chi phí hoa hồng trả cho các đại lý bán hàng đúng giá) của Công ty thì thuộc “các loại chi phí khác” và bị khống chế theo tỷ lệ (%) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại điểm 2.21, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên.

Ngoài ra, liên quan đến việc xử lý đối với khoản chi phí hoa hồng cho nhà phân phối trong mạng lưới bán hàng đa cấp, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4567/TCT-PC ngày 24/12/2013 (trước khi ban hành công văn, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính) và các công văn gửi Công ty (công văn số 06/TCT-PC ngày 02/01/2014 và công văn số 4019/TCT-PC ngày 17/9/2014), trong đó đã hướng dẫn rõ khoản tiền hoa hồng, tiền thưởng trả cho nhà phân phối năm 2008 thuộc “các loại chi phí khác” và bị khống chế theo tỷ lệ (%) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại điểm 2.21, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC.

Vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại các công văn số 4567/TCT-PC ngày 24/12/2013, công văn số 06/TCT-PC ngày 02/01/2014 và công văn số 4019/TCT-PC ngày 17/9/2014 của Tổng cục Thuế nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thương mại Bảo Lan Thiên Sư được biết.

Chúc các bạn thành công!

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: