Hướng dẫn xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính

Công văn số: 4277/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
– Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng.
(Địa chỉ: Lô A2, Đường số 3, KCN Hòa Khánh. TP Đà Nẵng)

 

Trả lời công văn số 14-11/VDM ngày 5/9/2014, công văn số 14-10/VDM-KT ngày 21/7/2014 của Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng và công văn số 2383/CT-TTr2 ngày 12/6/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về chênh lệch tỷ giá của Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, sau khi xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 18/2011/.TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/.TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm 6 mục V Phần C như sau:

– Trong năm tính thuế Doanh nghiệp có chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì được xác định như sau:

+ Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ không liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thu nhập khác.”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng thanh toán khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn bằng ngoại tệ cho Công ty Mabuchi Motor Nhật Bản trên cơ sở chuyển đổi từ khoản tiền vay thành vốn góp thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá khoản tiền vay ngoại tệ tại thời điểm trả nợ (thời điểm chuyển đổi nợ vay thành vốn góp – ngày 27/11/2011) là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng biết. Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: