Hướng dẫn xác định chi phí được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn số 1858/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11347/CT-HTr ngày 02/04/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội:

Về xác định chi phí được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điều 114, Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012.

– Khoản 1 Điều 2 và các Điều 21, 22, 23, 24 Mục I, Chương III Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được thông qua ngày 29/06/2006.

– Điểm 1, Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 11/12/2008; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN.

Theo quy định nêu trên, TCT thống nhất với phương án đề xuất của Cục Thuế TP Hà Nội, cụ thể:

+) Trường hợp người lao động trong doanh nghiệp thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì được hưởng chế độ ốm đau do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

+) Trường hợp Công ty thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm cho người lao động theo đúng chế độ quy định thì khoản tiền thanh toán này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: