Hướng dẫn về việc chi phí được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với hao hụt xăng dầu

Công văn số: 4148/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

 

 

Trả lời công văn số 1111/CT-KTTr2 ngày 7/7/2014 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc chi phí được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với hao hụt xăng dầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh An Giang nêu tại công văn số 1111/CT-KTTr2 ngày 7/7/2014 của Cục Thuế tỉnh An Giang, cụ thể:

chi phí hao hụt xăng dầu do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với t

– Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện kiểm kho thực tế và

– xác định cụ thể số lượng, trị giá hàng hóa bị hao hụt;

– đồng thời phải cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh kèm theo được quy định tại Điểm 2.1b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, trong quá trình quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế cần lưu ý một số nội dung sau: Quyết định của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Hệ thống định mức hao hụt xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ áp dụng đối với các đơn vị thuộc Tập đoàn; Cần thiết phải căn cứ hợp đồng mua bán xăng dầu giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, với khách hàng để biết phương thức mua bán, từ đó xác định phần hao hụt trong từng trường hợp thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị nào; Lưu ý tới tính chất lý, hóa của sản phẩm, đặc điểm của dụng cụ lưu chứa, phương pháp và thời điểm kiểm kho.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

 

Bài viết cùng chủ đề: