Hướng dẫn về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Công văn số 2002/TCT-CS

V/v Ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 72/CT-TT&HT ngày 14/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên:

Về chính sách thuế TNDN đối với Công ty cổ phần Luyện Kim đen Thái Nguyên.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.5 Điều 6 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính:

Quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

b) Các khoản tiền thưởng, tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:

– Hợp đồng lao động;

– Thỏa ước lao động tập thể;

– Quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty, Tập đoàn;

– Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty.

…”.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Thái Nguyên căn cứ quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: