Hướng dẫn về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Công văn số 3317/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3508/CT-THNVDT ngày 14/07/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi tài trợ cho giáo dục. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 10 Mục II Phần I Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định:

“10. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn ”

Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về khoản chi tài trợ cho giáo dục không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“2.23. Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ; học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này); kèm theo hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).”

Căn cứ quy định nêu trên, theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 3508/CT-THNVDT ngày 14/07/2014, trường hợp UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa là chủ dự án đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đồng thời chỉ đạo Tổng công ty Khánh Việt là đơn vị tài trợ cho dự án xây dựng này, đơn vị nhận tài trợ là Sở Giáo dục và Đào tạo có chức năng huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ thì khoản chi tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học do Tổng Công ty Khánh Việt tài trợ để xây dựng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Tổng Công ty nếu có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục quy định tại Tiết b Điểm 2.23 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và hướng dẫn doanh nghiệp.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: