Hướng dẫn ưu đãi giảm thuế TNDN cho thu nhập từ lãi tiền gửi

Công văn số 2884/TCT-CS

V/v: chính sách thuế TNDN

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem Việt Nam
(Địa chỉ: Số 38, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0805KT/LVH-2013/CV ngày 14/05/2014 của Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem Việt Nam về việc ưu đãi giảm 30% thuế TNDN cho thu nhập từ lãi tiền gửi. Về vấn đề này, sau khi nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị trong Bộ Tài chính và báo cáo Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm e Điều 1 Mục 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân áp dụng cho năm 2011 quy định:

“e) Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản này không bao gồm số thuế bất động sản, kinh doanh chứng khoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.”

– Tại điểm a Điều 4 Mục 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân áp dụng cho năm 2012 quy định:

“4. Không áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này đối với các đối tượng sau đây:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: Xổ số; bất động sản, chứng khoán; tài chính; ngân hàng; bảo hiểm; sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh kinh doanh xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.”

– Tại tiết a mục 3 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính và khoản 6 Điều 7 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập khác bao gồm:

“6. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.

– Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

– Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ phân chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Theo các quy định tại Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động tài chính, ngân hàng.

Theo các hướng dẫn tại tiết a mục 3 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 và khoản 6 Điều 7 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính, trường hợp trong năm 2011, năm 2012 Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem Việt Nam có phát sinh khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng và khoản thu nhập này không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 và Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính thì thu nhập từ lãi tiền gửi là phần chênh lệch còn lại sau khi bù trừ giữa khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng trừ đi khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Logitem Việt Nam được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: