Hướng dẫn thuế TNDN đối với phân bổ tiền thuê đất vào chi phí được trừ

Công văn số5710/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 4329/CT-TTHT ngày 06/10/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với trường hợp phân bổ tiền thuê đất vào chi phí được trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“- Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

+ Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

+ Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất) thì tiền thuê đất được phân b dần vào chi phí kinh doanh theo số năm thuê đất.

+ Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng s tiền thuê đất trả hàng năm.”

– Tại Điểm a Khoản 1 và Điểm k Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN, quy định về Khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Điều 6. Các Khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các Khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ mọi Khoản chi nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;”

“2. Các Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao TSCĐ thuộc một trong các trường hợp sau:

“k)… quyền sử dụng đất có thời hạn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gm cả trường hợp dừng hoạt động đ sửa chữa, đầu tư xây dựng mới)”.

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với phương án xử lý của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng nêu tại công văn số 4329/CT-TTHT ngày 06/10/2014 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: