Hướng dẫn doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Công văn 744/TCT-CS ngày 11/03/2014 

V/v doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Công ty TNHH Fei – Yueh Việt Nam
(235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9192/CT-TTr1-N3 ngày 11/11/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, xin ý kiến về doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Fei – Yueh Việt Nam và công văn số CV/2013/08 ngày 29/10/2013 của Công ty TNHH Fei – Yueh Việt Nam đề nghị hướng dẫn về doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn hỏi của Công ty và tài liệu của Cục Thuế báo cáo:

Ngày 22/3/2013, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 254/QĐ-CT-TTr1 về việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH Fei Yueh, thời kỳ thanh tra từ năm 2007 đến năm 2011. Sau thanh tra thuế, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 3943/QĐ-CT-TTr1 ngày 09/10/2013 sửa đổi quyết định số 1701 ngày 03/5/2013 về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế và Kết luận thanh tra thuế số 1214/KLTT-CT-TTr1-N3 ngày 09/10/2013 sửa đổi Kết luận thanh tra thuế số 433/KLTT tại Công ty TNHH Fei Yueh Việt Nam.

Trường hợp Công ty TNHH Fei Yueh Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền thanh tra kết luận, ban hành Quyết định truy thu tiền thuế TNDN. Đề nghị Công ty căn cứ vào nội dung Mục 1 tại công văn số 5899/CT-TT1 ngày 26/8/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 3943/QĐ-CT-TTr1 ngày 09/10/2013, Kết luận thanh tra thuế số 1214/KLTT-CT-TTr1-N3 ngày 09/10/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định. Trường hợp Công ty còn khiếu nại quyết định thanh tra của cơ quan có thẩm quyền, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại và các văn bản hướng dẫn khác theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Fei Yueh Việt Nam biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: