Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với các khoản thu nhập khác

Công văn số: 5711/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Công ty TNHH Kiến Vương
(Đ/C: Lô 22 đường số 7, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4014/CV-KV ngày 29/10/2014 của Công ty TNHH Kiến Vương về chính sách ưu đãi thuế TNDN Về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 19 Chương 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“2. Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:

d) Các khoản thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được hướng ưu đãi thuế (đối với trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi về lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này)”

Tại Khoản 15 Điều 7 Chương I Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định về thu nhập khác như sau:

“15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ Các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương lại thời điểm nhận “.

Tại khoản 4 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu dãi thuế TNDN như sau:

“Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nên tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này “.

Căn cứ quy định nêu trên, năm 2014, Công ty có phát sinh khoản thu nhập nhận được từ nhà cung cấp giảm giá do đã bán được số lượng hàng hóa theo yêu cầu của nhà cung cấp thì khoản thu nhập này là thu nhập khác của Công ty. Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, nếu năm 2014 Công ty đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ưu đãi về địa bàn theo quy định tại văn bản pháp quy trước năm 2014 thì Công ty được hưởng ưu dãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập khác nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Kiến Vương biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: