Hướng dẫn chính sách thuế đối với thời gian phân bổ vỏ keg (bom) chứa bia hơi.

Công văn số 3013/TCT-DNL
V/v Chính sách thuế đối với thời gian phân bổ vỏ keg (bom) chứa bia hơi.

 

 

Kính gửi: Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà.

 

Trả lời công văn số 58/HABECOHH-TV ngày 09/05/2014 của Công ty CP Bia Hà Nội – Hồng Hà đề nghị hướng dẫn về chính sách đối với thời gian phân bổ vỏ keg (bom) chứa bia hơi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết d Khoản 2.2 Điểm 2 Điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“…Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm.”

Tiết d Khoản 2.2 Điểm 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“…Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hồng Hà thực hiện phân bổ dần chi phí vỏ keg bia hơi vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hồng Hà biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: