Chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ LĐ đào tạo nước ngoài

Công văn số 2569/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài

Kính gửi: Công ty TNHH VARD Vũng Tàu
(Địa chỉ: KCN Đồng Xuyên, P.Rạch Giá, Tp. Vũng Tàu)

Trả lời công văn số LO14071 ngày 21/4/2014 của Công ty TNHH VARD Vũng Tàu phản ánh vướng mắc:

– Về chính sách thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) liên quan đến chi phí đào tạo cho người lao động tại nước ngoài

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phụ cấp hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo ở nước ngoài.

Tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. …Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công;

– Các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

… đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội:

Mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện:

– Mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài:

Mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

… đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động”.

Căn cứ hướng dẫn chính sách thuế TNCN trên, trường hợp chi phí đi lại, chi phí tiêu vặt của người lao động đi đào tạo tại nước ngoài nếu đủ điều kiện được xác định là:

– Công tác phí theo Chính sách;

– Các quy định về đi công tác

của công ty thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Phần chi công tác phí vượt mức quy định tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

2. Về chính sách thuế TNDN đối với khoản chi phụ cấp hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo ở nước ngoài.

Tại khoản 2.8, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn:

“2.8. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển. Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển”.

Căn cứ hướng dẫn về chính sách thuế trên, trường hợp công ty TNHH VARD Vũng Tàu trong năm 2014 có thực hiện chi các khoản tiền tiêu vặt, chi phí đi lại (theo mức khoán) cho các nhân viên của đơn vị đi đào tạo ở nước ngoài phù hợp với hướng dẫn nêu trên thì được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2014.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH VARD được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: