Chính sách hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Công văn số 799/TCT-CS ngày 13/03/2014

V/v Chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 49354/CT-HTr ngày 10/12/2013 của Cục Thuế Thanh phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế đối với Chi nhánh Tổng công ty truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH MTV trung tâm truyền thông VTC (VTC Media). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định:

“Điều 2. Người nộp thuế

2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam”.

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định phương pháp tính thuế như sau:

“1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc loại thuế tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam thì doanh nghiệp được trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Tại Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến đề xuất của Cục Thuế Thành phố Hà Nội trình bày tại công văn số 49354/CT-HTr ngày 10/12/2013, cụ thể là: Công ty TNHH MTV trung tâm truyền thông VTC (VTC Media) ký hợp đồng với đối tác nước ngoài, đối tác nước ngoài giữ lại một khoản tiền để nộp thuế theo luật thuế của nước ngoài thì khoản tiền bị giữ lại nêu trên không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: