Chi trả lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

Công văn Số 435 /TCT-CS V/v thuế TNDN

V/v chi trả lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời CV 44894/CT-TTr4 ngày 12/11/2013 của Cục Thuế TP Hà Nội;

về xác định thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điều 8 Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, ban hành kèm theo:

+ Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ trưởng BTC:

– Quy định phương thức nộp thuế đối với cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

+ Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 84/2007/QĐ-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 91/2005/QĐ-BTC.

– Tại điểm 3.12 mục III phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

– Điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính:

Quy định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Tại khoản 6 Điều 8 TT 123/2012/TT-BTC nêu trên, quy định về thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên và theo giải trình của Cục Thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội:

+ Hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng của Công ty TNHH S. A. S Ctamad phải thực hiện hạch toán kế toán, kê khai và nộp thuế riêng theo quy định.

+ Đối với khoản lợi nhuận cố định nhận được theo hợp đồng: Công ty TNHH S. A. S Ctamad phải hạch toán kế toán, kê khai và nộp thuế theo quy định.

+ Câu lạc bộ thực hiện chi trả các khoản lợi nhuận cố định nêu trên nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện, theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN, thì được tính vào chi phí được trừ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Hà Nội biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: