Chi phí được trừ với chứng từ tiền học phí con của người lao động nước ngoài

Công văn số 1857/TCT-CS

V/v Trả lời chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 141/CT-TT&HT ngày 03/01/2014 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương:

Vướng mắc về chứng từ của khoản tiền học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Điểm 2.6 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC quy định:

“1. Trừ các khoản chi nêu trên tại Khoản 2 Điều này; doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”

“2.5…- Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”

Căn cứ Điểm g7 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

“g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ”

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với phương án đề xuất của Cục Thuế Bình Dương, cụ thể:

Trường hợp thỏa thuận tại hợp đồng lao động, Công ty có chi trả hộ tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam nếu có hóa đơn hoặc chứng từ thu tiền học phí có ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản tiền học phí này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động khi tính thuế TNCN.

Tổng cục thuế thông báo cho Cục Thuế Bình Dương được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: