Các quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản cố định

Công văn số 3240/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 22256/CT-HTr ngày 13/5/2014 và công văn số 31866/CT-HTr ngày 27/6/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc giải đáp chính sách thuế đối với Công ty TNHH Phú Hải Minh. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1 Điều 29 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội quy định về chuyển quyền sở hữu tài sản:

“1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản”

– Tại điểm 2, Mục 4 Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“2.2. chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ…

b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu cho doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)

c) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành…”

– Tại tiết b Điểm 2.16 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định về hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển:

“2.16. Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau.

b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh

b.1) Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ Hồ sơ về nguồn gốc tài sản”

– Công văn số 6840/BTC-TCT ngày 30/5/2013 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chính sách thuế TNDN đối với chi phí khấu hao tài sản cố định là công trình xây dựng (công văn đính kèm).

Căn cứ theo các quy định nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Văn Đức góp vốn vào Công ty TNHH Phú Hải Minh bằng tài sản như: Nhà nghỉ cho nhân viên, nhà làm việc,…. là tài sản cá nhân của Ông Đức, đồng thời tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 số 0103233503 ngày 24/3/2010 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ghi tăng vốn điều lệ (tương ứng phần vốn ông Đức tham gia góp vốn bằng tài sản) và tài sản góp vốn này đã tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh tạo doanh thu; trong quá trình Công ty hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn của cá nhân Ông Nguyễn Văn Đức thành tài sản của Công ty thì tài sản này được ghi nhận là tài sản góp vốn kể từ thời điểm Ông Đức thực hiện góp vốn và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ghi tăng vốn điều lệ. Công ty được trích khấu hao vào chi phí được trừ đối với TSCĐ góp vốn có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.

Bài viết cùng chủ đề: