Hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động lâm sinh

Công văn số: 4860/TCT-CS

Chính sách thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
– Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2580/CT-KTrT2 ngày 9/9/2014 và công văn số 944/CT-KTTr2 ngày 18/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo, đề xuất chính sách thuế liên quan đến đầu tư xây dựng công trình lâm sinh, công văn số 319/STC-TCDN ngày 21/2/2014 của Sở Tài chính Lâm Đồng về thuế GTGT đối với hoạt động lâm sinh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng công trình lâm sinh:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 14889/BTC-TCT ngày 20/10/2014 v/v thuế GTGT đối với dự án lâm sinh trả lời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (bản photocopy đính kèm)

2. Về cơ chế quản lý bán gỗ khai thác rừng tự nhiên:

– Về thuế GTGT đối với sản phẩm gỗ: Bộ Tài chính đã có công văn số 12571/BTC-TCT ngày 8/9/2014 (bản photocopy đính kèm)

– Về thuế TNDN đối với khoản tiền bán gỗ tự nhiên: Do nội dung đề cập tại công văn của Cục Thuế chưa nêu rõ khoản tiền chênh lệch thu được từ bán gỗ khai thác rừng tự nhiên của các Công ty lâm nghiệp sau khi trừ các khoản chi phí khai thác rừng, nộp thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng theo quy định, phần còn lại nộp về ngân sách tỉnh để tái đầu tư phát triển rừng theo kế hoạch theo cơ chế như thế nào? Căn cứ để thu thuế TNDN đối với khoản thu này? Vì vậy, đề nghị Cục Thuế báo cáo rõ kèm theo tài liệu có liên quan và nêu đề xuất xử lý của Cục Thuế để Tổng cục Thuế có cơ sở trả lời.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club