Chính sách về thuế TNDN của các dự án đầu tư mới

Số: 4644/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 40720/CT-HTr ngày 21/8/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế của Công ty TNHH MTV Nhà ga hàng hóa ALS. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014) quy định:

“5. Dự án đầu tư mới:

a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014 .

– Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

c) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

…”.

– Theo hồ sơ trình bày thì Công ty TNHH MTV nhà ga hàng hóa ALS (ALSC) được thành lập ngày 17/7/2013 do Công ty cổ phần giao nhận kho vận hàng không (ALS) làm chủ sở hữu; Ngày 12/9/2013, Công ty ALSC được Cục hàng không Việt Nam giao cho làm chủ đầu tư dự án “Xây dựng ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Nội bài” (chuyển từ Công ty ALS sang Công ty ALSC); Ngày 21/02/2014, Công ty ALSC được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”. Dự kiến sẽ bắt đầu có doanh thu từ năm 2014.

Căn cứ quy định và theo trình bày nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Nhà ga hàng hóa ALS thành lập ngày 17/7/2013; Đến ngày 12/9/2013, Công ty TNHH MTV Nhà ga hàng hóa ALS được giao làm chủ đầu tư Dự án “Xây dựng nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”; Đến ngày 21/2/2014, Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và phát sinh doanh thu của Dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì được xác định là dự án đầu tư mới và thu nhập từ dự án đầu tư mới này được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế tại đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm kế toán, kiểm toán và thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club