Chính sách thuế áp dụng ưu đãi thuế TNDN trong trường hợp chuyển đổi loại hình DN

Công văn số 2345/TCT-CS

V/v Ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Công ty TNHH Taisho Việt Nam.
(Địa chỉ: Quốc lộ 1A – Suối Hiệp – Diên Khánh – Tỉnh Khánh Hòa)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/2013/CV/TAISHO ngày 11/2/2014 của Công ty TNHH Taisho Việt Nam

Về việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2005:

Quy định về chuyển đổi công ty TNHH một thành viên (thuộc một trong các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp):

“1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ sở hữu công ty và người nhận chuyển nhượng phải đăng ký việc thay đổi số lượng thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày đăng ký thay đổi quy định tại khoản này, công ty được quản lý và hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân thì trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng phải:

– Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty;

– Tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân”.

Tại Điều 14 Chương I Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ:

Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư như sau:

“Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi

1. Doanh nghiệp chuyển đổi được:

– Kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp;

– Chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi.

2. Doanh nghiệp chuyển đổi được hoạt động theo nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; được tiếp tục hưởng các ưu đãi đầu tư ghi trong Giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư đã được cấp phép nếu các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ không thấp hơn 30% vốn điều lệ; các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

3. Doanh nghiệp chuyển đổi có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư”.

Tại Điểm 5 Điều 19 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ:

Hướng dẫn luật doanh nghiệp năm 2005 có quy định như sau:

“5. Công ty chuyển đổi được:

– Kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp;

– Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty được chuyển đổi.”

Tại Điểm 5 Mục II phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có:

– Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất);

– Chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.”

Tại Điểm 2.7 Mục I phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

“2.7. Doanh nghiệp thành lập từ:

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Chuyển đổi sở hữu;

– Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất

chịu trách nhiệm trả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế TNDN của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp năm 2008, Công ty TNHH Taisho Việt Nam (Công ty TNHH một thành viên) chuyển đổi thành Công ty TNHH Taisho Việt Nam (Công ty TNHH hai thành viên trở lên) nếu là chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Công ty TNHH Taisho Việt Nam (Công ty TNHH hai thành viên trở lên) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong đó có nêu được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 1 thành viên thì Công ty TNHH Taisho Việt Nam (Công ty TNHH hai thành viên trở lên) sau khi chuyển đổi nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư được tiếp tục hưởng các ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại của Công ty TNHH Taisho Việt Nam (Công ty TNHH một thành viên) đang được hưởng (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Taisho Việt Nam biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club