Quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn

Công văn số 2775/TCT-TNCN
V/v Quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

TCT nhận được công văn số 492/CT-TTHT ngày 07/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc giải đáp chính sách thuế.

Về nội dung liên quan đến thuế TNCN tại điểm 1 công văn, TCT có ý kiến như sau:

– Tại điểm d, khoản 3, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của:

– Luật thuế TNCN;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN

quy định:

“3. Khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với:

d) Thu nhập phát sinh từ hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ;

…”

– Tại tiết a, b, khoản 10, Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế:

“a) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển

– Trường hợp trong quý:

+ Doanh thu trên hóa đơn thấp hơn doanh thu khoán thì nộp thuế theo doanh thu khoán.

+ Doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán nhưng Hộ nộp thuế khoán chứng minh được doanh thu phát sinh cao hơn doanh thu khoán không phải do:

 thay đổi quy mô;

 thay đổi ngành nghề;

mà do yếu tố khách quan đột xuất thì phải nộp bổ sung thuế TNCN và thuế GTGT.

Trường hợp này cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh lại doanh thu, số thuế đã khoán.

– Trường hợp Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển có yêu cầu hoàn thuế TNCN thì doanh thu tính thuế của năm được xác định như sau:

+ Nếu doanh thu trên hóa đơn của cả năm thấp hơn doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu khoán.

+ Nếu doanh thu trên hóa đơn của cả năm cao hơn doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của cả năm là doanh thu trên hóa đơn.”

b) Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì:

– Khai và nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 10% tính trên TNCT;

– Nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên thì:

– Đối với hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển thì thực hiện:

+ Thu trên chênh lệch đối với thuế GTGT và thuế TNCN;

+ Cuối năm quyết toán thuế TNCN nếu có yêu cầu hoàn thuế.

– Đối với hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn lẻ thì từ 01/7/2013, doanh thu trên hóa đơn lẻ là doanh thu ngoài khoán.

Hộ nộp thuế khoán thực hiện :

+ Khai thuế theo từng lần phát sinh;

+ Nộp thuế ngay khi nhận hóa đơn

mà không được trừ vào số thuế khoán phải nộp.

Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn NNT chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có nhu cầu quyết toán thuế TNCN thì đăng ký sử dụng hóa đơn quyển để thuận lợi khi quyết toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club