Hướng dẫn về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Công văn số 3348/TCT-TNCN

quyết toán thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

 

Trả lời công văn số 756/CT-TNCN ngày 12/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Đề nghị hướng dẫn quyết toán thuế TNCN.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-Bộ Tài Chính ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế”

– Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“4. Kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

b) Đối với trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản này; việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 (mười) năm; kể từ ngày có quyết định hoàn thuế”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Trần Đức Thuận đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra sau hoàn thuế đối và giải quyết hồ sơ hoàn theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club