Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN làm căn cứ đề nghị hoàn thuế

Công văn số 4515/TCT-TNCN 
V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Tuyên Quang

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tuyên Quang

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1744/CT-TNCN ngày 09/9/2014 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang đề nghị hướng dẫn khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các năm 2010, 2011, 2012 để xác định lại số thuế TNCN của từng cá nhân làm căn cứ đề nghị hoàn thuế của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Tuyên Quang (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Tiết c.3, Điểm c, Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn:

“c.3) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.”

Căn cứ vào Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 26/7/2013 của Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi tiền sai phạm qua thanh tra đối với Công ty; Biên bản làm việc ngày 18/02/2014 của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang với Công ty; Kết quả kiểm tra việc chấp hành Pháp luật thuế năm 2010, 2011 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang với Công ty và tờ khai Quyết toán thuế TNCN năm 2012 của Công ty.

Căn cứ vào hướng dẫn và văn bản nêu trên thì Cục thuế tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn Công ty xác định lại số thuế phải nộp của cá nhân, khai bổ sung Quyết toán thuế TNCN các năm 2010, 2011, 2012.

Số tiền thuế điều chỉnh giảm do thu nhập chịu thuế giảm theo Quyết định số 62/QĐ-TTr ngày 26/7/2013 của Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi tiền sai phạm qua thanh tra đối với Công ty được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế theo quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.