Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN khi doanh nghiệp giải thể

Công văn số 4453/TCT-TNCN

V/v quyết toán thuế TNCN khi doanh nghiệp giải thể

Kính gửi:

Ông Nguyễn Nhật Vũ
(Địa chỉ: Số 66 Trần Quý Cáp, Đức Long, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

 

Trả lời công văn của Ông Nguyễn Nhật Vũ đề ngày 17/8/2014.

Kiến nghị bổ sung hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi giải thể doanh nghiệp vào Điểm d Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động đã được BTC dẫn tại Điểm e Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

2. Hiện nay Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung hướng dẫn tại Thông tư sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính theo hướng đơn giản thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế như trường hợp người nộp thuế không phát sinh trả thu nhập thì không phải quyết toán thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông Nguyễn Nhật Vũ biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.