Giải đáp về TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán trong công ty cổ phần

Công văn số 2703/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

 

Trả lời công văn số 772/CT-TNCN ngày 02/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán trong công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/8/2013 hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế:

“b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

b) Thuế suất và cách tính thuế

b.1) Đối với trường hợp áp dụng thuế suất 20%

b.1.1) Nguyên tắc áp dụng

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% là cá nhân đã đăng ký thuế, có mã số thuế tại thời điểm làm thủ tục quyết toán thuế và xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoán theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

…Khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.

b.2) Đối với trường hợp áp dụng thuế suất 0,1%

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần kể cả trường hợp áp dụng thuế suất 20%.”

Tại Khoản 5, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn:

“đ) Cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.”

Tại Điểm 4 Mục I Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

“4. Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải quyết toán thuế.”

Từ ngày 01/7/2013 bà Nguyễn Thị Kim Loan có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần thì thu nhập đó được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Khi chuyển nhượng chứng khoán, Bà Loan tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Trường hợp bà Loan đã nộp 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán mà không có yêu cầu xác định lại thuế suất 20% trên thực lãi thì không phải quyết toán.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club