Xử lý hồ sơ miễn thuế TNCN chuyên gia nước ngoài trong dự án ODA

Công văn số 1930/TCT-TNCN

V/v thẩm quyền xác nhận trong hồ sơ đề nghị miễn thuế các Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA tại VN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1328/CT-TNCN ngày 02/04/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng:

Về thẩm quyền xác nhận trong hồ sơ đề nghị miễn thuế TNCN đối với các Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA tại VN: Dự án “Phát triển thiết kế và đổi mới sản phẩm của ngành công nghiệp gỗ” có Cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn:

“Điều 4. Thủ tục; hồ sơ miễn thuế Thu nhập cá nhân và thời hạn giải quyết của cơ quan thuế

1. Tùy từng trường hợp Chuyên gia ký hợp đồng với Chủ dự án hay với nhà thầu (công ty) mà Chủ dự án hoặc nhà thầu (công ty) gửi hồ sơ đề nghị miễn thuế Thu nhập cá nhân cho Chuyên gia đến cơ quan thuế địa phương nơi đặt trụ sở của mình. Hồ sơ bao gồm:

– Công văn đề nghị của Chủ dự án hoặc của nhà thầu (công ty) đề nghị miễn thuế TNCN đối với Chuyên gia.

– Xác nhận của Cơ quan chủ quản về việc Chuyên gia đáp ứng đủ điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này.

– Các tài liệu liên quan đến thu nhập được miễn thuế của Chuyên gia (hợp đồng; chứng từ chi trả thu nhập, …).

2. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 1 nêu trên; CQT cấp Xác nhận miễn thuế TNCN cho Chuyên gia theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này”.

– Tại khoản 6 Điều 1, Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 8/2/2010 của Chính phủ sửa đổi; bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của CP về công tác văn thư quy định:

“1. Ở cơ quan tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng người đứng đầu cơ quan; tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản của cơ quan; tổ chức. Người đứng đầu cơ quan; tổ chức có thể giao cho cấp phó của mình ký thay (KT.) các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu. Cấp phó ký thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật.”

“3. Ký thừa ủy quyền

Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan; tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan; tổ chức ký thừa ủy quyền (TUQ.) một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa ủy quyền theo thể thức và đóng dấu của cơ quan; tổ chức ủy quyền”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên:

Hồ sơ đề nghị miễn thuế của Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA tại Việt Nam phải được xác nhận của Cơ quan chủ quản theo đúng quy định và đúng mẫu.

Đối với hồ sơ xác nhận miễn thuế của Chuyên gia thực hiện Dự án “Phát triển thiết kế và đổi mới sản phẩm của ngành công nghiệp gỗ”; Tổng cục Thuế đã liên hệ với bộ phận văn thư của Cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ và bộ phận này cho biết là có sơ suất và sẵn sàng xác nhận lại khi đơn vị có yêu cầu. Do vậy; trường hợp hồ sơ xác nhận miễn thuế của Chuyên gia thực hiện Dự án chưa phù hợp về thẩm quyền xác nhận thì cần thông báo với Cơ quan chủ quản để thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: