Quyền lợi về thuế TNCN đối với khoản tiền do cá nhân nước ngoài gửi cho thân nhân trong nước

Công văn số 5871/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với khoản tiền do cá nhân nước ngoài gửi cho thân nhân trong nước

 

K10868/CT-TNCN ngày 06/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương xin ý kiến chỉ đạo về thuế TNCN đối với khoản tiền do cá nhân là người nước ngoài gửi cho thân nhân trong nước. Vấn đề này, Tổng Cục Thuế có ý kiến sau:

– Tại khoản 8, Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

8. Thu nhập từ kiều hối.”

– Tại tiết h, khoản 1, Điều 3 TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn về thuế TNCN như sau:

“h) Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động; công tác; học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.

Căn cứ xác định thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có).”

– Tại Điều 1 và Điều 6 Quyết Định số 170/1999/.QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về việc khuyến khích người VN ở nước ngoài chuyển tiền về nước quy định:

“Điều 1. Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để người VN ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ về nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật của các nước mà người VN sinh sống và có nhu cầu gửi tiền về nước.

Người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân; hay vì mục đích từ thiện khác cũng được khuyến khích và thực hiện như đối với người VN ở nước ngoài theo quy định tại Quyết định này.”

“Điều 6. Quyền của Người thụ hưởng

3. Không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.”

– Tại Điều 1, Quyết định số 06/.VBNH-NHNN ngày 25/11/2013 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam về việc khuyến khích người VN ở nước ngoài chuyển tiền về nước có nêu:

“Người nước ngoài chuyển tiền về từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân, hay vì mục đích từ thiện khác cũng được khuyến khích và thực hiện như đối với Người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Quyết định này.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên thì Chính Phủ đã có chủ trương khuyến khích người VN và người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân, hay vì mục đích từ thiện khác thì Người thụ hưởng không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương căn cứ vào nguồn gốc; bản chất nguồn tiền của người nước ngoài gửi về cho thân nhân để xem xét miễn thuế cho cá nhân theo quy định của Luật thuế TNCN và Quyết Định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Chính Phủ

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

Bài viết cùng chủ đề: