Hướng dẫn việc nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi chuyển cơ quan làm việc

Hướng dẫn việc nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi chuyển cơ quan làm việc theo công văn số 623/TCT-CS của Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

 

Trả lời công văn số 43/CT-TNCN ngày 13/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc nộp hồ sơ khai giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi chuyển đến nơi làm việc mới của Ông Đặng Vĩnh Nghi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3.1.8 Mục I Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu thập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

a) Đối với đối tượng nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

– Đầu năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 1, đối tượng nộp thuế lập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trong năm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai 02 bảng đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập.

– Cơ quan trả thu nhập có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ của đối tượng nộp thuế.

+ Hàng tháng, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số người phụ thuộc theo đúng bản đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế trước khi tính số thuế tạm khấu trừ.

+ Chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan trả thu nhập. Thời hạn chuyển chậm nhất là ngày 20 tháng 2 của năm thực hiện. Trường hợp đăng ký giảm trừ sau ngày 30 tháng 1 của năm thực hiện hoặc đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc, thời hạn chuyển cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là ngày 20 của tháng sau tháng nhận được bản đăng ký.

Khi chuyển nơi làm việc, Ông Đặng Vĩnh Nghi nộp cho Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh Sóc Trăng là đơn vị làm việc mới bản chụp (photo) hồ sơ chứng minh người phụ thuộc có xác nhận của Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh ĐB sông Cửu Long là đơn vị nơi làm việc trước đó để làm cơ sở tỉnh giảm trừ gia cảnh.

Cơ quan thuế chỉ nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN qua tổ chức chi trả thu nhập là Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh ĐB sông Cửu Long, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc chỉ được lưu giữ tại Ngân hàng TMCP Phương Nam Chi nhánh ĐB sông Cửu Long nên Chi cục Thuế quận Ninh Kiều không lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc của Ông Đặng Vĩnh Nghi. Ông Đặng Vĩnh Nghi vẫn được tính giảm trừ cho người phụ thuộc mà không cần bổ sung thêm hồ sơ cho Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Tổng cục Thuế thông báo để cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: