Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN với chuyển nhượng “Chứng nhận đảm bảo chỗ học” (COE)

Công văn số: 3523/TCT-TNCN  V/v Chính sách thuế TNCN

Kính gửi:

– Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
– Công ty CP Giáo dục Quốc tế.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/CV-IEC ngày 10/6/2014 của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng “Chứng nhận đảm bảo chỗ học” (gọi tắt là COE). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/10/2012, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TCT ngày 29/10/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty CP Giáo dục Quốc tế năm 2011. Theo đó, áp dụng thuế suất 10% trên số tiền Công ty trả tiền bán hộ COE cho tất cả các phụ huynh và tổ chức chuyển nhượng COE khi tính số tiền thuế TNCN truy thu liên quan đến thu nhập từ chuyển nhượng COE của phụ huynh học sinh nắm giữ COE.

Ngày 25/3/2014, Cục thuế TP Hồ Chí Minh có công văn số 1916/CT-TTHT gửi Ông Nguyễn Hữu Thuyết và Công ty CP Giáo dục Quốc tế, theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng COE của các phụ huynh thuộc đối tượng nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn với thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua và các chi phí liên quan.

Như vậy, chưa có sự thống nhất trong việc áp dụng chính sách. Do vậy, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh làm việc với Ông Nguyễn Hữu Thuyết; và Công ty CP Giáo dục Quốc tế để hướng dẫn thực hiện đúng chính sách pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: