Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của nhà thầu nước ngoài

Công văn 437/TCT-TNCN quy định về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của nhà thầu nước ngoài

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 10372/CT-TNCN ngày 17/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc “Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của nhà thầu nước ngoài”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm b, khoản 2, Điều 33 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 23. Đồng tiền nộp thuế

…………………

2. Trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ:

b) Số ngoại tệ nộp thuế được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền thuế được nộp vào ngân sách nhà nước.”

– Tại điểm a, khoản 1, Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Tiền thuế, tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế.”

– Tại khoản 2, Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa theo các cách sau:

a) Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ. kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau…

b) Trừ vào số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp tiếp theo…

c) Hoàn trả khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì khoản tiền chênh lệch tăng thêm giữa số tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Nhà thầu Bibby Offshore Singapore Privete Limited (sau đây gọi là Nhà thầu Bibby) đã nộp vào Ngân sách Nhà nước ngày 01/4/2011 (được Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam) với số tiền thuế TNCN của Nhà thầu Bibby phải nộp năm 2010 được xác định là số thuế nộp thừa của Nhà thầu Bibby.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính để giải quyết số tiền nộp thừa (nêu trên) của Nhà thầu Bibby.

Trong trường hợp, Nhà thầu Bibby không phát sinh thuế phải nộp tại Việt Nam, không còn nợ tiền thuế, tiền phạt và có yêu cầu hoàn thuế thì đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Nhà thầu Bibby nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với khoản tiền nộp thừa (nêu trên) như sau:

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC .

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp này thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: