HD xử lý đối với số tiền hoàn thuế TNCN tồn đọng không người nhận

Công văn số 4737/TCT-KK
V/v hoàn thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

 

 

Trả lời công văn số 6305/CT-TNCN ngày 04/09/2018 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xử lý đối với số tiền hoàn thuế TNCN tồn đọng không người nhận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 59 Thông tư  156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của:

– Luật Quản lý thuế;

– Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn về:

– Hoàn trả tiền thuế,

– Hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp người nộp thuế không đến KBNN nhận tiền hoàn trả theo quyết định hoàn của cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục theo dõi và liên hệ với người được hoàn trả để đến nhận tiền hoàn.

Trong trường hợp cơ quan thuế liên hệ được với người được hoàn trả để đến nhận tiền hoàn, cơ quan thuế lập lại lệnh hoàn trả và gửi sang KBNN để KBNN thực hiện hoàn trả cho người nộp thuế và hạch toán hoàn thuế TNCN theo quy định

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu sửa quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết số tiền thuế nộp thừa mà người nộp thuế không đến KBNN nhận tiền hoàn trả theo quyết định giải quyết của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

 

 

Bài viết cùng chủ đề: