Giải quyết vướng mắc về việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký TKNH, tổ chức tín dụng cho cơ quan thuế

Công văn số 927/TCT-CS

V/v trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Quỳnh Như

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu hỏi đáp ngày 12/02/2014 của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính về việc trả lời vướng mắc của bà Nguyễn Quỳnh Như liên quan đến thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng, tổ chức tín dụng cho cơ quan thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý thuế quy định về việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế:

“1. Khi có thay đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin.

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng quý khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế tại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại tính hàng quý.

Tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế hướng dẫn về việc thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế: “Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này…”

Đề nghị bà Nguyễn Quỳnh Như nghiên cứu quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên để thực hiện nghĩa vụ thông báo thông tin về tài khoản với cơ quan thuế theo đúng quy định. Nếu có vướng mắc, đề nghị bà Nguyễn Quỳnh Như liên hệ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: