Chính sách thuế TNCN đối với khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Công văn số 14891/BTC-TCT
V/v Thuế TNCN đối với khoản bồi thường thiệt hại

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Hải Dương
– Công ty TNHH Ford Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 573/2014/FVL ngày 4/9/2014 của Công ty TNHH Ford Việt Nam và công văn số 4083/CT-TTHTngày 22/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Tại Điều 3 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và tại Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định về các khoản thu nhập chịu thuế.

– Tại khoản 12, điều 4, Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản miễn thuế:

“12. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật”.

– Tại khoản 12, Điều 4, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định thu nhập được miễn thuế:

“12. Tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, tiền bồi thường tai nạn lao động, các khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật”.

– Tại chương XXI, Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Ford Việt Nam chi trả khoản bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho ông Hiroyuki Ichikawa theo quy định của pháp luật thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của ông Hiroyuki Ichikawa.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương, công ty TNHH Ford Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Bài viết cùng chủ đề: