Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 108/CV-ĐTMH ngày 28/8/2013 và công văn bổ sung thông tin, tài liệu số 3009/CVGT-ĐTMH ngày 30/9/2013 của Công ty TNHH Công Thương Nghiệp Đầu tư Minh Hưng (sau đây gọi là Công ty Minh Hưng (VN)) đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia (sau đây gọi là Hiệp định).

Cụ thể khi một đối tượng có nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng cho một nhà thầu không cư trú đối với các dịch vụ thực hiện theo hợp đồng, đối tượng đó sẽ phải chịu nghĩa vụ thuế gì đối với Cơ quan thuế Malaysia? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 103/TCT-HTQT, ngày 09 tháng 01 năm 2014. Nội dung cụ thể như sau:

1. Về Thuế Khấu trừ (Withholding Tax) của Malaysia

Theo quy định tại Mục 107A, Luật Thuế Thu nhập 1967 của Malaysia, được sửa đổi năm 2002: khi một đối tượng có nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng cho một nhà thầu không cư trú đối với các dịch vụ thực hiện theo hợp đồng, đối tượng đó sẽ có nghĩa vụ khấu trừ từ các khoản thanh toán cho nhà thầu không cư trú với mức thuế suất 10% để nộp cho Cơ quan thuế Malaysia.

Như vậy, Thuế Khấu trừ (Withholding Tax) của Malaysia được quy định tại Luật Thuế Thu nhập 1967 của Malaysia mà Công ty Minh Hưng (M) đang giữ lại là một loại thuế thu nhập áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài không cư trú tại Malaysia có thu nhập phát sinh từ việc thực hiện các dịch vụ tại Malaysia.

2. Về việc xác định nghĩa vụ thuế của Công ty Minh Hưng (VN)

Tổng cục Thuế đang trong quá trình trao đổi quan điểm với Cục Thu nội địa Malaysia về việc áp dụng Hiệp định đối với trường hợp của Công ty. Đề nghị Công ty cung cấp đầy đủ các Hợp đồng và tài liệu liên quan cho Cơ quan thuế Malaysia để có đầy đủ căn cứ trả lời về nghĩa vụ thuế của Công ty. Sau khi có ý kiến của Cục Thu nội địa Malaysia, Tổng cục Thuế sẽ có văn bản hướng dẫn Công ty.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Calico4

 

Bài viết cùng chủ đề: