Hướng dẫn xử lý vướng mắc khấu trừ thuế TNCN cho người lao động

Công văn số 4389/TCT-TNCN
V/v Vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2653/CT-TNCN ngày 27/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc giải đáp chính vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc cam kết chưa phải khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế:

– Tại điểm i, khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của BTC hướng dẫn:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú:

– Không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc

– Ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng

có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp:

– Danh sách và

– Thu nhập

của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải:

– Đăng ký thuế và

– Có mã số thuế

tại thời điểm cam kết.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập:

> Không ký hợp đồng lao động hoặc

> Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng

trả thu nhập theo từng lần phát sinh từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

– Trường hợp, trong năm người lao động có nhiều lần thu nhập 2.000.000 đồng/lần trở lên tại cùng một tổ chức trả thu nhập. Uớc tính tổng mức TNCT của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì cá nhân đó lập một bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo TT số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của BTC. Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đối với từng lần chi trả trên 2 triệu đồng.

– Trường hợp, trong năm người lao động có nhiều lần thu nhập 2.000.000 đồng/lần trở lên tại nhiều tổ chức trả thu nhập mà ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân đó lập bản cam kết tại từng đơn vị chi trả thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Tổ chức trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đối với từng lần chi trả trên 2 triệu đồng.

2. Về việc xác định thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế TNCN:

– Tại tiết a.3, khoản 3, Điều 21 TT số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của BTC hướng dẫn:

“a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu:

– Có số thuế phải nộp thêm hoặc

– Có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo

trừ các trường hợp sau:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

> Ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị

> Có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%

nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

> Ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

> Có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%

nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp cá nhân trong năm có thu nhập không quá 120 triệu đồng/năm nhưng có thu nhập dưới 2 triệu chưa được khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10 % thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế. Trong trường hợp này, cá nhân có thu nhập phải tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club