HD những vướng mắc việc điều chỉnh tiền nộp chậm thuế TNCN của DN

Số: 3569/TCT-KK

V/v: Điều chỉnh tiền chậm nộp

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1967/CT-KK&KTT ngày 23/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi nêu vướng mắc về việc điều chỉnh tiền chậm nộp thuế TNCN.

Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế;

Căn cứ Điều 34 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC quy định về Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế.

Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trà Giang không phát sinh nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN trong năm nên không thực hiện khai thuế tạm tính hàng quý, kê khai quyết toán có sai sót dẫn đến xác định không chính xác số thuế thu nhập đã khấu trừ.

Doanh nghiệp không phát sinh số thuế TNCN khấu trừ phải nộp theo quyết toán.

Chưa thực hiện khấu trừ số thuế TNCN này khi chi trả thu nhập cho người lao động.

Đã thực hiện kê khai điều chỉnh giảm số thuế TNCN phải nộp theo kết quả:

– Kiểm tra,

– Xác nhận

của cơ quan thuế thì DN được điều chỉnh lại tiền chậm nộp đã tính trước đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club