Chính sách về đối tượng phụ thuộc của người nộp thuế khi khai nộp thuế TNCN

Công văn số 3293/TCT-TNCN

 Chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

 

Trả lời:

Công văn số 3593CV/CT-BT ngày 28/6/2018 của Cục Thuế Bình Thuận

về việc đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 9, TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN hướng dẫn người phụ thuộc bao gồm:

“d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cô ruột của người nộp thuế không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng các điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9 TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC nêu trên thì cô ruột được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế. Trường hợp cô ruột của vợ người nộp thuế thì không được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club