Thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Công văn số 2269/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Kính gửi: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 071013/EY của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam phản ánh vướng mắc về:

Việc thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 5, Điều 3, Chương I Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

“Chuyên gia nước ngoài” là người không có quốc tịch Việt Nam vào Việt Nam để:

+ Cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu; xây dựng; thẩm định; theo dõi đánh giá và quản lý;

+ Thực hiện chương trình; dự án ODA theo quy định hay thỏa thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài.

Họ vào Việt Nam theo các hình thức sau:

a) Bên nước ngoài tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên nước ngoài phê duyệt và phía Việt Nam chấp nhận;

b) Bên Việt Nam tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia hoặc nhà thầu (công ty) mà chuyên gia thuộc danh sách tư vấn trong tài liệu đấu thầu của nhà thầu (công ty) trên cơ sở kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền của Bên Việt Nam phê duyệt và phía nước ngoài chấp thuận “.

Tại Công văn số 2138/BKHĐT-KTĐN ngày 10/4/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến về thuế TNCN với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA. Theo nội dung công văn thì:

“Căn cứ quy định tại Khoản 5 thuộc Điều 3 của Quy chế Chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ, chuyên gia của nhà thầu phụ như trường hợp của Công ty Dịch vụ tư vấn Ernst & Young Hong Kong) sẽ không thuộc đối tượng được điều chỉnh của Quyết định 119/2009/QĐ-TTg nói trên do các chuyên gia làm việc nhà thầu phụ không ký hợp đồng trực tiếp với “Bên nước ngoài ” hay “Bên Việt Nam ” ”

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chuyên gia nước ngoài làm việc cho nhà thầu phụ thuộc dự án ODA tại Việt Nam không thuộc đối tượng miễn thuế TNCN theo Quyết định 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 do các chuyên gia làm việc nhà thầu phụ không ký hợp đồng trực tiếp với “Bên nước ngoài” hay “Bên Việt Nam”.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club