Chính sách miễn thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân trồng cây cao su do BTC ban hành

Công văn số 8629/BTC-TCT

V/v: Miễn thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân trồng cây cao su

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, một số Cục thuế có công văn gửi BTC phản ánh vướng mắc khi thực hiện chính sách miễn thuế TNCN đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ trồng cây cao su tiểu điền.

Về vấn đề này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4190/VPCP-KTTH ngày 09/6/2014 về việc thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân trồng cây cao su, BTC hướng dẫn như sau:

– Tại khoản 5, Điều 4 Luật TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội khóa XII quy định về thu nhập miễn thuế:

“Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất:

+ Nông nghiệp;

+ Lâm nghiệp;

+ Làm muối;

+ Nuôi trồng;

+ Đánh bắt thủy sản

chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường”

– Tại khoản 5, Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định về thu nhập được miễn thuế:

“5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất:

+ Nông nghiệp;

+ Lâm nghiệp;

+ Làm muối;

+ Nuôi trồng;

+ Đánh bắt thủy sản

chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định tại Khoản này phải thỏa mãn các điều kiện:

a) Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

Đối với đánh bắt thủy sản thì phải có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tàu, thuyền, phương tiện đánh bắt và trực tiếp tham gia đánh bắt thủy sản.

b) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú.”

Căn cứ quy định nêu trên

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản được miễn thuế TNCN nếu thỏa mãn các điều kiện như quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật TNCN và khoản 5 Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP

Không phân biệt quy mô hoạt động, không phân biệt có thuê thêm lao động.

BTC trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và hướng dẫn thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club