Hướng dẫn xác định thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Công văn số 1151/TCT-TNCN

V/v hướng dẫn nội dung tại công văn quyết toán thuế TNCN năm 2013

Kính gửi: – Công ty PricewaterhouseCoopers
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 270214 ngày 27/2/2014 của Công ty PricewaterhouseCoopers và công văn số 02.2014/EY ngày 25/2/2014 của công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đề nghị hướng dẫn nội dung quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập có thuế tại công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 về quyết toán thuế TNCN năm 2013. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn thực hiện về nội dung quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập có thuế TNCN tại các công văn: công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009, công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010, công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014.

Như vậy, trước ngày 01/7/2013, trường hợp cá nhân nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (thu nhập sau thuế) được quy đổi thành thu nhập số thuế TNCN (thu nhập trước thuế) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên, công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009, công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010, công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014 của Tổng cục Thuế.

Từ ngày 01/7/2013, trường hợp cá nhân nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (thu nhập sau thuế) được quy đổi thành thu nhập có thuế TNCN (thu nhập trước thuế) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty PricewaterhouseCoopers, công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club