Hướng dẫn về việc miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức

Công văn số 1324/TCT-TNCN

V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời Công văn số 704/CT-TNCN ngày 14/5/2013 về công văn số 2088/CT-KTT1 ngày 14/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước:

Về việc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ cổ tức của cổ đông sáng lập

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 11 Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân quy định:

“Miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 do đầu tư vào thị trường chứng khoán; góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu (được trả thay cho cổ tức) trong thời gian từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thì cá nhân được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức”.

Theo đó, việc miễn thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ cổ tức không phân biệt cá nhân là:

– Cổ đông phổ thông;

– Cổ đông sáng lập

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước kiểm tra; rà soát hồ sơ của Công ty CP Bình Phương đối với thu nhập từ cổ tức để xử lý theo quy định.

Tuy nhiên cần lưu ý một số điểm sau:

– Tại biên bản góp vốn:

+ Chưa rõ về thời điểm họp ghi tại biên bản góp vốn (ngày 25/7/2010);

+ Chưa rõ giấy chứng nhận góp vốn (ghi ngày 31/10/2011).

+ Chưa rõ về phương thức góp vốn cũng như kết quả góp vốn qua các đợt.

– Tại danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2010, 2011:

 Chưa rõ ràng về kết quả các đợt góp vốn nên việc chia cổ tức theo tỷ lệ góp vốn cũng chưa rõ ràng trong các năm.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club