Hướng dẫn về thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động

Công văn số: 3764/TCT-TNCN
V/v Hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo.

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 147/XSKT ngày 17/6/2014 của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 78/TT-BTC ngày 08/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm g, Điều 2, Thông tư số 111/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.1) Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động; và thân nhân của người lao động.

g.1.1) Thân nhân của người lao động trong trường hợp này bao gồm:

con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú; con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp.

g.1.2) Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

g.1.3) Người sử dụng lao động chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện phí;

bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn bộ viện phí, tổ chức bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người lao động và thân nhân người lao động) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo …”.

Căn cứ hướng dẫn trên: kể từ ngày 01/10/2013 (Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực) trường hợp công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa chi hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động nhận được khoản hỗ trợ này.

Trước ngày 01/10/2013, khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/TT-BTC ngày 08/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.

Đối với việc trích lập các quỹ và sử dụng nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp, đề nghị công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa thực hiện theo quy định, hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Khánh Hòa được biết./.


Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.