Hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn của cá nhân là thành viên góp vốn

Công văn số 1905/TCT-TNCN

V/v Chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhân được công văn số 416/CT-TNCN ngày 17/3/2014 của Cục thuế tỉnh Bình Định:

Về thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn của các cá nhân là thành viên góp vốn thành lập trong công ty TNHH

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của BTC:

Hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNCN:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn…

3.3. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã.

3.4. Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn (không bao gồm vốn gốc được nhận lại).”

Tại điểm 1.3, mục II, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của BTC hướng dẫn:

“1.3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế.

Trường hợp thu nhập từ đầu tư vốn quy định tại điểm 3.4 và 3.7 khoản 3 mục II phần A Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập về giá trị phần vốn góp tăng thêm hoặc thời điểm chuyển nhượng.”

Tại Điểm 1, Phần Đ, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của BTC hướng dẫn:

“1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ ngày 01/01/2009.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Ông Võ Vinh Ca (là cá nhân góp vốn thành lập công ty TNHH) chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại thời điểm 2010 thì Ông thực hiện kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn đối với phần tăng thêm của giá trị vốn góp (toàn bộ giá trị lợi tức ghi tăng vốn trong khoảng thời gian từ khi góp vốn đến khi thực hiện chuyển nhượng) ở thời điểm Luật thuế TNCN có hiệu lực (01/01/2009) và không phân biệt nguồn gốc phát sinh thu nhập.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club