Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tăng

Công văn số 19058/BTC-TCT
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng

Kính gửi : Ông Võ Quý Khoa
(Địa chỉ: số 231A/29 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP HCM)

Trả lời đơn thư đề ngày 13/10/2014 của ông Võ Quý Khoa về việc “xác định giá trị quà tặng để tính thuế TNCN “, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Tại điểm d, khoản 1 và khoản 2, Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 16. Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:

…d) Đối với thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước: giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quà tặng.

2. Thuế suất: Thuế suất thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Võ Quý Khoa nhận quà tặng là xe mô tô thì ông Khoa phải nộp thuế TNCN theo thuế suất 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng của chiếc xe mô tô nhận được. Giá trị của chiếc xe mô tô được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm ông Khoa làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu chiếc xe mô tô trừ (-) đi các khoản thuế ở khâu nhập khẩu mà ông Khoa phải tự nộp theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để ông Võ Quý Khoa được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club