Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Công văn số: 1498/TCT-DNNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 551/CT-KTNB đề ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về chính sách thuế TNCN đối với đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ điểm c2.4; điểm d3; điểm đ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 do Bộ Tài chính ban hành quy định

“c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.”

Theo các quy định trên Tổng cục Thuế thống nhất với phương án 1 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp nêu tại Công văn số 551/CT-KTNB ngày 06/3/2019 vì ông Nguyễn Thanh Bình hiện đang đăng ký kê khai bà Lê Thị Năm là người phụ thuộc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club