Xác đinh đối tượng chịu thuế GTGT từ hoạt động tài chính

Công văn số 798/TCT-CS ngày 13/03/2014

V/v thuế giá trị gia tăng

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Sơn Dầu Khí Việt Nam
(Lầu 10, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn ngày 22/11/2013 của Công ty Cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.1 Phụ lục 4 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“2.1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”.

Căn cứ Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:

+ Tại Khoản 1 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4 Chương I như sau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

– Cho vay;

– Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác;

– Bảo lãnh ngân hàng;

– Cho thuê tài chính;

– Phát hành thẻ tín dụng;

– Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế;

– Các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

Tài sản sử dụng để đảm bảo tiền vay của người nộp thuế GTGT hoặc đã được chuyển quyền sở hữu sang bên cho vay khi bán phải chịu thuế GTGT, trừ trường hợp là hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 4 Thông tư này”.

+ Tại Khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Chương 1 như sau:

“2. Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Ví dụ 10: Công ty Cổ phần VC ký hợp đồng cho Doanh nghiệp T vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi. Khoản lãi do Công ty Cổ phần VC nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam vay tiền của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng theo hợp đồng vay số 06/PVP ngày 23/7/2013 thì khoản tiền lãi vay từ hợp đồng này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi nhận tiền lãi Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng phải lập hóa đơn GTGT, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club