Xác định đối tượng chịu thuế GTGT đối với hoạt động khung đại lý bán đấu giá cổ phần

Công văn số 579/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 2195/CT-HTr ngày 23/01/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc xác định đối tượng chịu thuế GTGT đối với hoạt động khung đại lý bán đấu giá có phần của VietinBankSc với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, có ý kiến như sau:

Tại Khoản 8b Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

“b) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, dịch vụ tổ chức thị trường của các sở hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán, dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Hoạt động cung cấp thông tin, tổ chức bán đấu giá cổ phần của các tổ chức phát hành, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Sở Giao dịch chứng khoán”.

Tại công văn số 2195/CT-HTr ngày 23/01/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội không có Hợp đồng khung đại lý bán đấu giá cổ phần giữa Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ vào hướng dẫn trên và hợp đồng thực tế giữa Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để xử lý theo quy định.

Trường hợp còn có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội báo cáo cụ thể kèm tài liệu, hồ sơ có liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club