Thuế suất thuế 0% và khấu trừ, hoàn thuế GTGT hàng hóa khi xuất khẩu

Công văn số 1882/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 156/CT-KK.KTT ngày 08/02/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vướng mắc:

Về việc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa qua Chi nhánh của Công ty tại nước ngoài

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 1 và khoản 2, Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC:

Quy định về thuế suất 0%:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

– Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả ủy thác xuất khẩu;

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

– Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

…”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 15, Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC:

Quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp thành lập Chi nhánh TNHH Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tháp tại Campuchia và thực hiện xuất khẩu hàng hóa cho Chi nhánh phân phối tại thị trường Campuchia (Chi nhánh là một pháp nhân tại Campuchia được xác nhận hoạt động theo quy định của Luật Thương mại & Luật Đăng ký, Luật Doanh nghiệp, Bộ Luật Dân sự của Vương quốc Campuchia, được cơ quan thuế của Campuchia cấp thẻ môn bài và mã số thuế để hoạt động).

Quan hệ giữa Công ty và Chi nhánh là quan hệ mua bán, đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ và kiểm tra cụ thể, nếu Công ty đáp ứng đủ các điều kiện hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 15 và Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất 0% và khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club