Hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến thuế suất thuế GTGT một số đối tượng

Công văn số 5069/TCT-CS
V/v chính sách thuế

 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kim Chính
(địa chỉ: Đường 37, Khu Tiền Trung, P. Ái Quốc, TP. Hải Dương, Hải Dương)

 

 

Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 0306/2018-CV-KC của Công ty Cổ phần Kim Chính đề nghị giải đáp nội dung liên quan tới thuế suất thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng Cục Thuế  có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014

– Sửa đổi,

– Bổ sung

một số điều các Luật về thuế, quy định về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 NĐsố 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13, quy định bổ sung về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 TTsố 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của BTC  bổ sung khoản 3 a vào Điều 4 TTsố 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế;

Trường hợp Công ty xuất bán các sản phẩm hàng hóa đã được công nhận là sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo quy định tại:

– khoản 1 Điều 3 NĐ 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

– khoản 2, khoản 3 Điều 1 TT 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

cho doanh nghiệp thì các sản phẩm nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT  theo quy định.

Tổng Cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Kim Chính được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club