Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu

Công văn số 3045/TCT-CS V/v: thuế GTGT.

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

 

Ngày 13/5/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1471/CT-KTT ngày 22/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 quy định về điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%:

“a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

– Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

– Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

– Có tờ khai hải quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư này.”

Tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Tại Điều 24 Luật Thương mại số 36/2005/QHII ngày 14/06/2005 quy định về hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa:

“1. Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hóa mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.”

Tại Khoản 2 Điều 27 Luật Thương mại số 36/2005/QHII ngày 14/06/2005 quy định về mua bán hàng hóa quốc tế:

“…2. Mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.”

Tại Điều 46 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định về thu thập thông tin ở nước ngoài trong quản lý thuế:

“Điều 46. Thu thập thông tin ở ngoài nước trong quản lý thuế:

1. Cơ quan quản lý thuế tổ chức thu thập thông tin ở nước ngoài để phục vụ quản lý thuế, bao gồm:

b) Xác định tính hợp pháp của các chứng từ giao dịch liên quan để tính thuế;”.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế căn cứ hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tình hình kiểm tra thực tế để xem xét, xử lý cụ thể theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club