Giải đáp vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với fillet cá và phụ phẩm

Công văn số 2597/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 22/CT-TTHT ngày 27/01/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ nêu vướng mắc:

Về thuế suất thuế GTGT đối với fillet cá và phụ phẩm, Tổng cục Thuế có ý kiến:

– Tại điểm 1 điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của BTC hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT;

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt:

Chưa chế biến thành các sản phẩm khác;

Hoặc chỉ qua sơ chế thông thường

của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

– Tại điểm 3, điểm 7 điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5%:

“3. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi”.

“7. Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Thực phẩm tươi sống gồm các loại thực phẩm chưa được làm chín hoặc chế biến thành sản phẩm khác chỉ sơ chế dưới dạng làm sạch, bóc vỏ, cắt, đông lạnh, phơi khô mà qua sơ chế với còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm cua, cá và các sản phẩm thuỷ sản, hải sản khác. Trường hợp thực phẩm đã qua tẩm ướp gia vị thì áp dụng thuế suất 10%”.

Tại điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về thuế GTGT 10% quy định:

“Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh”.

– Tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế nêu tại công văn số 22/CT-TTHT theo đó, trường hợp doanh nghiệp không tách được fillet cá tra sơ chế và phụ phẩm bán ra trong nội địa được chế biến từ nguồn nguyên liệu nào thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Đối với các hoá đơn doanh nghiệp đã xuất bán fillet cá tra tại thị trường nội địa mà dòng thuế suất không ghi bỏ trống do xác định là đối tượng không chịu thuế thì doanh nghiệp xuất hoá đơn điều chỉnh theo quy định.

Từ ngày 01/01/2014, doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính, công văn số 1829/TCT-CS ngày 20/5/2014 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club